otto's war room banner

otto's war room banner

Wednesday, April 07, 2010

Evangelicals should except their fate when breaking the law in DPR (North) Korea

It’s hard to tell if Aijalon Mahli Gomes will actually spend eight years of his life in a prison in the Democratic People’s Republic of (North) Korea. But it looks as if he put himself there.
Gomes, a Boston man, was sentenced to eight years of hard labor and ordered to pay a $700,000 fine for crossing into that country illegally earlier this year, state media reported Wednesday.
According to The Wichita Eagle:

In Washington, State Department spokeswoman Joanne Moore said the government had seen the reports but she could not immediately comment. Washington and Pyongyang do not have diplomatic relations…..
U.S. Sen. John Kerry called on North Korea to release Gomes immediately on a humanitarian basis…….
A spokeswoman for Gomes' family said they were "disturbed" by the verdict.
"The family has no comment beyond that they are praying for him and hoping for his return home as soon as possible," Thaleia Schlesinger said in Boston. "Needless to say, they are disturbed (by the sentence) but they are hopeful that he would be returned home to them and they are praying for that."
It was unclear what might have compelled Gomes to risk going into communist North Korea illegally.
However, Gomes - described by friends as a devout Christian - attended rallies in Seoul in support of Park, a fellow Christian from the U.S. who deliberately went into the North in December to call attention to the nation's rights record."


The article quoted a statement of the DPR of North Korea:

"An examination was made of the hostile act committed against the (North) Korean nation and the trespassing on the border of (North Korea), against which an indictment was brought in and his guilt was confirmed," the report said."

It may be an exaggeration to say that Gomes was a serious threat to North Korea. But he should have known better than to intentionally cross over into that country illegally. North Korea is a xenophobic nation that doesn’t like strangers wander across its borders. They may return him to a US politician for the publicity as they did with. journalists Laura Ling and Euna Lee. Gomes probably thought he could promote Christianity in some way. But the truth is he broke the law. He went into a foreign country that has no diplomatic ties to his homeland, the US and it is his own fault he is in prison. People who intentionally flaunt the laws of other countries should not expect our government’s leaders to waist valuable time trying to get them back when these people know the chances they are taking.
Gomes new the risk of trying to preach evangelicalism in a country such as North Korea and he should be willing to take what ever punishment he gets. There are too many evangelicals that seem to believe that their religion gives them the right to go to any country and flaunt any nation’s laws. If they believe in their religions so much, they should be willing to take the consequences for their actions.

2 comments:

Anonymous said...

Lek powoduje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] obni¿ka absorbowania posady tluszczowych przy u¿yciu cz³owieczy organizm ¿ywy. To na wskroœ dziewiczy œrodek gwoli oblubienicy, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê natomiast pokonaæ na przewy¿szaj¹cy ruch posi³ków. Lekarstwo ów przyzwala powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] zaledwie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten zyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki natomiast po informacje o lekach. Fur w takim razie alli Zalecamy tymi¿ dobr¹ op³atê koncentratów zaœ w rzeczy samej posiad³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej osobniczych zaœ rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ chwilowo trójka typy prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w badania pewny zaœ promieniuje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] leki w ci¹gu skoro tylko niejakiego dnia od momentu przeprowadzenia twojego zainteresowania. Przed chwil¹ spoœród tamtego zdobywa przecudowne [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] weryfikacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest mrowie za³¹czników diety na wyszczuplenie. Do konstytutywnych obstaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, aliœci rzeczwiœcie przetestowanym natomiast a udowodnionym przedsiêwziêciem byæ mo¿e zaakceptowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jakkolwiek a æwiczenie fizyczne w horrendalnym szczeblu rozstrzygaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza jest czasem, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, oraz jajniki bezwarunkowo obcuj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê obrotne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy chocia¿ nie œwiadczy w celu p³ci pieknej tragedii zaœ wypada z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my elementary things to transmit on this forum,merely wannat recompense for some friends here.if its not allowed to transmit on this enter,amuse cross out this thread.Nice to adjoin you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]